خرید اسید آسکوربیک |خرید آسکوربیک اسید |آسکوربیک اسید صنعتی

تیمار توأم ترکیبات بالا کلیدی تنش کم آبی سبب ساز افزایش کار همین آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی تحت تأثیر

توسط HONARENEWS در 29 اسفند 1400
تیمار توأم ترکیبات بالا کلیدی تنش کم آبی سبب ساز افزایش کار همین آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی تحت تأثیر تنش کم آبی قرار گرفته بودند شد. غلظتهای بالای سالیسیلات منجر ارتقاء فعالیت پراکسیداز در نخود شده هست (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به رخ تنهایی و همینطور به صورت توأم در شرایط نرمال باعث ارتقا کار پراکسیداز می شود البته در وضعیت تنش، حیاتی اعتنا به این که ترکیبات ذکر شده باعث مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در نهایت کار آنزیم پراکسیداز کاهش می یابد. در همین تحقیق سالیسیلیک اسید وآسکوربیک اسید به تنهایی میزان فلاونوئیدها را ارتقاء دادند. آسکوربیک اسید هم در طول موج 300 نانومتر باعث کاهش میزان فلاونوئیدها شده البته در طول موجهای 270 و 330 نانومتر، آسکوربیک اسید مقدار فلاونوئیدها را نسبت به گیاه شاهد ارتقاء داده است. تنش خشکی نیز باعث ارتقا فلاونوئیدها نسبت به گیاهان شاهد در مرحله احتمال 5 % شده است(شکلهای 1، 2 و 3). در ضمن بیشترین میزان جذب فلاونوئیدها در ارتفاع موج 270 نانومترمربوط به آسکوربیک اسید و در ارتفاع موج 300 و 330 نانومتر مربوط به سالیسیلیک اسید بود. همچنین سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و مخلوط توأم این 2 ماده سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به مثال شاهد (در برگ و ریشه) شده می باشد ، البته نتیجه های حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا دارای تنش بی آبی باعث کمتر کار آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که فقط مهم تنش کم آبی تیمار شده بودند گشت. تنش خشکی منجر ارتقاء فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت برگی نسبت به شاهد شده است. بافت کبدی و سرم به مراد بررسی تأثیر تمرین بر متابولیسم اسکوربیک باز‌نگری شد. مقایسه میانگینها هم براساس آزمون LSD در سطح 5 درصد انجام شد و نمودارها اساسی نرم افزار Excel رسم ویتامین ث اسید اسکوربیک چیست شدند. در ضمن بیشترین فعالیت آنزیمی مربوط به گیاهان تیمار شده ذیل وضعیت تنش بی آبی به میزان یک سوم ظرفیت مزرعه­ای تعلق داشت و کمترین فعالیت آنزیمی هم به مجموعه گیاهان شاهد وابسته بود. در بررسیهای انجام شده معلوم شد که تزریق آمپول ویتامین C به این بیماران موجب کمتر خستگی و افزایش انرژی آن‌ها میگردد. عمل آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین تحلیل شد(3و6). اندازه­گیری آنزیم پراکسیداز: به خواسته میزان گیری آنزیم پراکسیداز در آغاز پروتئینها از اندامهای هوایی (برگها) در دمای 4-0 جايگاه سانتی گراد استخراج شدند(8). اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اسید اسکوربیک یا این که ویتامین ث لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب