ضوابط و اصول طراحی هتل - معمار آنلاین

در تلاقی معماری و طراحی داخلی، نورپردازی جایگاه ویژهای دارد كه گسترهی وسیعی از نیازها را پوشش میدهد. 3-15-6-با

توسط HONARENEWS در 7 فروردین 1401
در تلاقی معماری و طراحی داخلی، نورپردازی جایگاه ویژهای دارد كه گسترهی وسیعی از نیازها را پوشش میدهد. 3-15-6-بام هایی اهمیت پوشش گیاهی گل ناز.. حالت هتل شما در شهر، همجواری حیاتی اماکن مختلف، تنوع مهمانان و مسافران، هزینهای که بابت سرویسدهی دریافت میکنید از گزاره عواملی هستند که می بایست حین طراحی هتل مدنظر قرار دهید. صاحب اساسی هتل معمار اهل بالی آندره ماتین است، از گزاره وسایل دستساز میتوان به آجرهای ساخته شده در روستاهای کنار هتل، مبلمان ساخته شده بهوسیله بومیان و میزهای کندهکاریشده که از چوبهای محلی ساختهشدهاند، اشاره کرد. بیشتر این محیطها به نوعی نورپردازی نیاز دارا‌هستند که حضور سقف را کمرنگ کرده، وسعت بیشتری القاء کند. فرانک لیدرایت نیز از آغاز کار دیوارهای ساختمانهای خود را معمولی و مسطح تولید وتوانست عمل را در مقایسه اساسی معاصرین اروپائی خود از مرحله ای پیشتر آغاز کند. در فرهنگ وتمدن لغات، جهانگردی را در اقطار عالم مهاجرت نمودن و شناخت و مهاجرت به جهت تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصد می رفته و به محل سکونت خود باز می گردد تمجید کرده اند. در واقعیت پارکهای موضوعی آمریکایی سبب به‌وجود داخل شدن هتلهای موضوعی شدند, استاندارد طراحی هتل 5 ستاره که از انتها دهه 1980 تا به امروز توسعه و گسترش مضاعف متعددی داشته اند. نورپردازی مطلوب در فضایی ثابت چنان تهیه می گردد كه این فضا برای مسافری كه صبح هنگام هتل را به مقصد فرودگاه ترك میكند و تازه واردی كه نیمهشب وارد میشود، به یك ترازو خوشایند باشد. طراحی هسته به ادله نیاز به اتصال آسانسورهای خدماتی به بخش منزل داری و دیگر فضاهای پشتی اختلال هست و اکثر وقت ها وجود دو فضای پشتیبانی جدا و کلیدی مسافت از نیز را اضطراری می کند، اهمیت همین اکنون در بسیاری از هتلها آن‌ها در یک فضا قرار می گیرند. فضای این قسمت بایستی پذیرا و خوشایند باشد و در آن از نورهای گرم و صفحه ها نورانی در زمینهی عمودی استعمال شود. درآینده به جای كلمه خوشامدگویی ما از کلمه نصیب جلوی منزل نام میبریم و به جایی كه سرویس دهی انجام میگیرد، قسمت پشتی منزل میگوییم. چگونگی ادراك فضای داخلی وابستگی زیادی به برهه زمانی زمانی دارد. هر بخش از فضای یك مهمان منزل یا هتل، ویژگی اختصاصی به فردی دارااست كه حساس توجه به آن میبایست نورپردازی خاصی صورت گیرد تا معرف آن مشخصه باشد. می توان از سلف سرویس یا این که سرویس ها میزبانی رستوران استعمال کرد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن