پیش آزمون شناختی به بیش از یک زبان


پروفسور دکتر ناتلايا منولد ، کرسی روشهای تحقيقات تجربی اجتماعی در دانشگاه تکنیس درسدن

پروفسور دکتر ناتلاجا منولد در حال حاضر کرسی (W3) روش تحقیق اجتماعی تجربی ، انستیتوی جامعه شناسی ، دانشکده هنر ، علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه فنی درسدن است. علایق تحقیق او در تئوری اندازه گیری ، معادل سازی اندازه گیری ها ، کیفیت اندازه گیری ها در تحقیقات اجتماعی تجربی ، ساخت پرسشنامه ، قالب پاسخ ، فرمول س questionال ، فرایند شناختی ، اثر مصاحبه گر ، جعل در تحقیقات ، استفاده از رسانه های اجتماعی در تحقیق از نظرسنجی ، مطلع نظرسنجی های رژیم رضایت ، نظرسنجی های مربوط به مهاجران ، روش های تضمین کیفیت ابزارهای اندازه گیری ، مقایسه بین فرهنگی ، تجزیه و تحلیل رسانه ها ، هماهنگی داده های نظر سنجی ، نگرش به نظرسنجی ها.منبع

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>