نقد فیلم قهرمان اصغر فرهادی؛ اینجا هیچ کس حساب پس نمی دهد!

بازسازی اثر باستانی یعنی عملکرد به جهت حفظ آنچه از قبلی مانده. اسم پهلوان که میتوانست زیرا شهرزیبا و دربارهی ا

توسط HONARENEWS در 17 بهمن 1400
بازسازی اثر باستانی یعنی عملکرد به جهت حفظ آنچه از قبلی مانده. اسم پهلوان که میتوانست زیرا شهرزیبا و دربارهی الی مفهومی کنایی به جهت نهمین اثر فرهادی باشد در نقطه نهایی به مفهومی عینی تبدیل میشود. ماجرا نرسیدنهای رحیم نیز صرفا در سکانس انتهایی برعکس میشود. هر دو نیز غیر از معنای صریحی که در زمان گفته شدنشان دارا هستند در قسمتهای آخرین فیلم معنای استعاری خویش را هم پیدا میکنند. فرهادی به جهت نشان دادن رحیم به عمد تمرکز بیشتری روی جنبههای غیر از پدرانگی برای او قائل میشود. انسان سادهای که روزنهای برای خلاصی پیدا میکند اما وجدانش نمیگذارد و اساسی سادگی بی حد در جریان رویدادهایی میافتد که خودش هیچ دخالتی در آن ها ندارد ولی بحران آغاز میشود. فیلم دلاور کلیدی مدت زمان دو ساعت و هفت دقیقه، درباره شخصیتی به نام احمد می باشد که به عامل عدم بضاعت و توان در پرداخت بدهیاش در زندان به سر میبرد البته طی دو روز مرخصی در همت میباشد معترض خود را اهمیت پرداخت گزیده از بدهی متقاعد به پس گرفتن شکایت خویش کند، ولی اتفاقات آن دسته که برنامهریزی شده پیش نمیرود. مازیار فکری ارشاد در ادامه درباره حواشی پیرامون اصغر فرهادی و نسبت های سیاسی متمایز که به او دیتا میشود، گفت: اهمیت این که بخواهیم یک فیلمساز را به تیتر علامت فیلمسازی یک مملکت مطرح کنیم موافق نیستم؛ انتظارات متعددی که ما از یک فیلمساز داریم و گهگاه اوقات میخواهیم در قامت یک پهلوان و حتی ضدقهرمان به مردم معرفی نماییم فعالیت درستی نیست. فیلم دلاور کاراکتر تحت این عنوان را اهمیت کارایی مهربانی معرفی می نماید و نقص‌ او را به بیننده بیان میکند. جایی که به جهت پدر شدن، به جهت حفظ هویت فرزندش، همت می کند و بر بر خلاف تمام دفعات گذشته اینبار میرسد و فیلم را از موبایل مسئول زندان پاک میکند. از نیمهی روایت انگار پیرنگ بر عکس آغاز به حرکت می نماید و در پایان به مکان اولیهی خود نیز میرسد. در نیمهی ابتدایی فیلم کاهش رحیم را در کنار پسرش میبینیم و همین رخداد در سیر زمانی داستان بر عکس میشود. رحیم پهلوان می‌گردد البته به جهت دلاور بودن تربیت نشده است. ممکن است از این جهت فیلم دلاور بهترین مثال به جهت ضرورت گوناگون بودن نویسنده و کارگردان در یک اثر باشد. عاشقی دلتنگ معشوق، مردی درستکار و راست گو در نظر دیگران و برادری رنج دیده و عزیز به جهت خواهر. مثل زندانی که رحیم در پایان فارغ از هیچ تغییر و تحول موقعیتی و حتی اساسی شرایط سختتر، به خاطر درگیری اهمیت مسئول زندان، بایستی آن را بگذراند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه اصغر فرهادی قهرمان عباس کیارستمی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
نظرات کاربرن