ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع tagged posts

ترجمه تخصصی متون صنایع

ترجمه تخصصی متون صنایع

مفاهیمی برای ترجمه تخصصی متون صنایع

گاهی یافتن معادل آن برای بعضی از کلمات دشوار است تا بتوان گفت که در زبان مقصد اهمیتی ندارد. در اینجا چند روش مترجم آورده شده است:
1. کلمه را از زبان مبدا به زبان مقصد منتقل کرده و ناگزیر برخی تغییرات آوایی در آن ایجاد کنید.
2. از ترکیبات جدیدی که در زبان مقصد وجود دارد استفاده کنید ، یعنی. ترجمه تخصصی متون صنایع از کلمه به کلمه به عبارت دیگر ، چرت بزنید. به عنوان مثال ، پردازش داده را به عنوان “پردازش داده” ترجمه کنید...

Read More