بیشترین کد تخفیف لوازم آرایشی

همانطور که داگلاس ، برگر ولاکمن معتقدند جامعه نهتنها تن را شکل میدهد، بلکه رفتارهای بدنی نیز ساختهوپرداخته جام

توسط HONARENEWS در 20 اردیبهشت 1401
همانطور که داگلاس ، برگر ولاکمن معتقدند جامعه نهتنها تن را شکل میدهد، بلکه رفتارهای بدنی نیز ساختهوپرداخته جامعه هستند (برگر 91:1375) . برگر ولاکمن (91:1375) معتقدند تن بهصورت اجتماعی ساختهوپرداخته می‌گردد و فوکو هم تن را بدنی اجتماعی چشم که به ساخت رفتارهای مقبول فرهنگی در فرهنگهای مختلف، و ایجاد بدنهای مطیع و مقید میانجامد (ذکایی، 177:1376) . داگلاس« تن را بهمثابه یک متن فرهنگی در نظر می‌گیرد که ارزشهای فرهنگی، اشتغال و اضطرابات یک تمدن خاص را منعکس میسازد و تجلی عینی بدان میبخشد» (ذکایی، 122:1385) همین در حالی میباشد که روش جامعهشناسی نگاه گوناگون خود را بر تن دارد. در راه و روش مردمشناسی موس در«تکنیکهای بدن» ابلاغ میکند، افراد فرهنگهای متفاوت را، از شیوه بدنهایشان نشان میدهند؛و در ادامه اشاره میکند، این موضوع یک واقعیت حیوانی نیست، بلکه نشستنها و حرکت کردنهای واضح بهعنوان تبیینهای جامعهشناسی موردبررسی قرار میگیرد. نظریاتی که در رابطه با تن وجود دارند را میتوان در سه راه و روش کلی تحت تیتر :رویکرد مردمشناسی، خط مش جامعهشناسی و رویکرد مطالعات فمینیستی موردبررسی قرارداد. بهعبارتدیگر می توان گفت ارتباط قدرت و تن در همین برهه زمانی در طی یک مراسمی که تدارک گفته می شد حادثه میافتاد و نحوه مواجهه حیاتی تن نیز بهعنوان یک امر ظهور یافته در گفتمانی که از طرف فرمانروا اعمال می‌شد صورت میگرفت. به جرات می توان هیدرودرم را یکی از از باکیفیتترین و شناختهشدهترین برندهای نگهداری از پوست ایرانی دانست. وی کارکردهای اجتماعی نهاد ها را در ارتباط با«مدیریت اخلاقی بدن»و بازتولید آن میداند. و بدن در متن سیاسی رخ میگیرد. هنگامیکه بدن بهعنوان بیانی اجتماعی چشم میشود، به حیث گافمن شخص باید بر حرکات تن خویش در تمامی کنشهایی که اهمیت دیگران انجام می‌دهد از توجه کافی برخوردار باشد و از هرگونه اهمال در در دست گرفتن بدنی خویش بپرهیزد، زیرا حالات چهره و حرکات بدن محتوای حساس نشانههایی می باشد که ارتباطات روزانه افراد مشروط به آنهاست و به‌این ترتیب می باشد که می تواند دارای دیگران در تولید و بازتولید رابطه ها اجتماعی و هویت فردی خویش سهیم شود (آزاد ارمکی، 61:1381) . تن زمانی بهعنوان نوشته فرهنگی خوانده میشود، که رفتارهای بدنی در جامعه موردتوجه واقع شود، چون ازنظر مردمان شناسان حرکات بدن در جامعه نمیتواند بهعنوان خوی طبیعی محسوب شود و آنها براین باورند که کردار بدنی از سنخ خلق فرهنگی هست و رابطه اخلاق بدنی را اساسی فرهنگ و تمدن نشان می‌دهند و بدین واسطه این رفتارها را مهم حیثیت و مقام هر فرد در سلسلهمراتب اجتماعی لینک و پیوند میزنند (دوفرانس، 145:1385) . فوکو پیکر آدمی را در رابطه حساس مکانیسمهای توان تحلیل میکند، بدن انسان کانون قدرت می‌شود و این توان بهجای آنکه چون مدت زمان ماقبل مدرن تجلی برونی پیدا کند، ذیل انضباط درونی ناشی از در اختیار گرفتن غیر تحمیلی حرکات بدنی قرار میگیرد» (آزاد ارمکی، 61:1381) . اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد لوازم آرایشی اصل ضد اب بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن